Zdraví z aloe vera

aloe vera - zdraví z přírody

Výživa

Nový příspěvek

Sacharidy

 

1

3. Sacharidy

Sacharidy: cukry obsa.ené v rostlinných a .ivo

nebo karbohydráty

Va.e t

p

jsou sacharidy. Chemické substance ze sacharid

či.ných tkáních. Zastaralé a nesprávné označení pro sacharidy je uhlovodany, uhlohydrátyělo obsahuje asi sedmdesát procent vody. .ádná potrava nemů.e proniknout stěnou střevní a být přijata tělem; ani. by nebylaředtím zpracována a zkapalněna trávicími .ťávami v za.ívacím ústrojí. Jen asi sedm procent v.ech elementů, ze kterých je tělo slo.eno,ů jsou .kroby a cukry.

Neexistuje ani .petka .krobu ve struktu

ře va.eho těla, a není to ani mo.né, proto.e .krob toti. není rozpustný ve vodě

a nem

T

ů.e se tedy proměnit v tekutinu.ělo stojí moc námahy a energie, aby přeměnilo .kroby na cukr.

Sacharidy ve va.em t

ěle mají formu cukrů, které jsou rozpustné ve vodě a tedy tekuté, tak.e je tělo mů.e účelně vyu.ít. O druzích cukrů

je t

Chemikové d

vyrobené za vysokých teplot - zbavené v.ech .ivých enzym

řeba něco vědět.ělí cukry do následujících skupin: cukr z cukrové třtiny, z cukrové řepy a z kukuřice - to jsou tovární produkty,ů, a tím nebezpečné, tělu .kodící potraviny.

P

Je nutné, abyste tomuto rozd

slazení potravin více mén

řeměnou .krobů na cukr v za.ívacím ústrojí vzniká glukóza (hroznový cukr). Laktóza (mléčný cukr) je obsa.ena v mléce.ělení a jeho významu porozuměli, proto.e přírodní cukry jsou přítomny ve v.ech rostlinách. Mimoto jeě nutné, aby jejich kombinace byly chutněj.í. 3

Med

T

obsa.ený v zelenin

ělo potřebuje cukr, ale ne třtinový, kukuřičný nebo z cukrové řepy. Potřebuje přírodní cukr a jenom ten mů.e plně vyu.ít: cukrě, ovocných plodech a medu.

Po.ívání pr

ůmyslového bílého cukru má .kodlivý účinek na zuby, .aludek, střeva a celou za.ívací trubici: způsobuje střevní poruchy,

cukrovku

provokuje a

samoz

Vynechání cukru

Abyste tomu porozum

p

procesem tekutou, aby mohly molekuly osmózou proniknout st

Vitaminy, minerálie a enzymy v .ivém, nikoliv teplem zpracovaném medu, jsou tím, co chceme.

zpracovaný med, byl okraden o d

, rakovinu, oční choroby, hnisavé procesy, vypadávání zubů a onemocnění dásní. Bílý cukr je zvlá.tě .kodlivý pro .eny;zesiluje menstruační bolesti a zhor.uje nervozitu, která se sice pova.uje za "přirozený" úkaz, ale ve skutečnosti jeřejmě nepřirozená.často odstraní tyto potí.e.ěli a pochopili .kodlivost bílého cukru, musíte si ujasnit, .e ka.dá potrava, kterou vezmete do úst, potřebuje tři a.ět hodin, aby pro.la tenkým střevem. Toto zpomalené tempo je nutné proto, aby se ka.dá částečka po.ité potravy stala za.ívacíměnou střevní do krve a krví se dostat do jater.Kři.ťálově jasný, za vysokých teplotůle.ité vitální látky včetně pylu. Takový med by se neměl kupovat! 3

Cukr a alkohol

Bílý cukr se stane tekutým, je.t

v tenkém st

A práv

s sebou problémy.

P

ě ne. opustí .aludek. Doslova přeteče přes dvanácterník do tenkého střeva. Sotva urazil kousek cestyřevě, je přeměněn na glukózu a alkohol. V tomto stavu vtéká do jater, která jsou velkým mno.stvím glukózy zaplavena.ě proto, .e jsou játra glukózou zaplavena, předávají ji do krve a způsobují přesycení krve nadměrným mno.stvím cukru, co. neseřekročí-li obsah glukózy v játrech práh tolerance, přemění játra glukózu na částečky tuku.

Výsledek: tuková degenerace jater.

Tak ztloustnete

Ponechávat si tukové

p

pod bradou nebývá zapomenuta.

Oby

částečky v játrech je bezúčelné, a proto se jich játra zbavují. Co se s nimi stane? Právě to, co lidé nechtějí! Jsouřitahovány svalovými partiemi těla, které jsou člověkem při pohybu zanedbávány, to je krajinou hý.ďovou a .aludeční, přičem. ani krajinačejně to trvá průměrně prvních 30 let .ivota, ne. tukové kapénky zvět.í a změní strukturu těla cukr milujících obětí a dal.ích třicet a.

č

To by m

D

tyřicet let, ne. se tuk odstraní - v hrobě.ělo slou.it mladé generaci jako výstraha!ělejte to jako já. Já pova.uji bílý cukr za jed a tak s ním také zacházím. Nemá místa v programu vedoucím k zářícímu zdraví. 3

Zdraví na dlani

aneb V.e pro zdraví www.zdravinadlani.zde.cz

KOST

SOFT ® Dr. Norman W. Walker: Zářící zdraví Strana 19

Rafinované .kroby

U. jsme

řekli, .e se nevyskytuje ve struktuře va.eho těla .ádná sebemen.í částečka .krobu. .krob jako, takový není rozpustný ve vodě

a jestli.e mluvím o .krobu, pak mám na mysli va

Dnes je chléb a v.echny .krobové produkty, prodávané v obchodech, vyráb

Pro lidi je tato "jemnost" spojená s civilizací, dobrým vzhledem a dal.ími p

co bylo na potravin

sv

"zjemn

řené a jinak zpracované zrní a produkty z obilí, stejně jako v.echny výrobky z mouky.ěn z jemné, "na jemno mleté" mouky.řednostmi. V bílé mouce zničil "zjemňovací proces" v.echno,ě cenné, v neposlední řadě enzymy. Skoro ka.dá .ivotně důle.itá látka byla odstraněna nebo zničena. Pro klid svéhoědomí přidávají mlynáři k mouce bezcenné umělé produkty nebo chemikálie, aby ji - a ostatní své - výrobky - zase "obohatili". Tatoělá" mouka je mrtvá.

Je.t

ě nikdy jsem nesly.el o mrtvole, .e by se "obohacena" proměnila v něco úplně jiného, ne. je mrtvola.

Není mo.né, aby

obohatil nebo obnovil.

Zcela ur

význam, pokud jde o získání zá

Pe

Je.t

člověk přírodu zlep.il tím, .e z potravin odstraní .ivotně. důle.ité látky, a pak je nahradí továrními produkty, aby ječitě nejsou výrobky z bílé mouky - jako chléb, buchty, keksy apod. - ani u.itečné ani důle.ité pro stavbu těla. Nemají .ádnýřícího zdraví.čeníě .kodlivěj.í je konzumace pečených moučných výrobků. Pečená potrava ze .krobů je zvlá.tě nebezpečná.

Pro

p

č? Proto.e za prvé je rozehřátý tuk zcela nestravitelný. Dále tukem nasycené .kroby - u. ze zásady. Je prakticky nemo.néřeměnit tukem nasycené .kroby v cukr. Současně nemů.e být přehřátý tuk správně emulgován, co. je pro jeho vyu.ití tělem nutné.

Tato zdravotn

Kone

ě .kodlivá kombinace vede v těle k tvorbě plynů, přesto.e z počátku .íří pocit spokojenosti a dobré pohody.čný produkt nestravitelných potravin je zahnívající a zkva.ená "ka.e" z jídla, která se dostala do tlustého střeva.

Nep

říjemně páchnoucí plyny a zácpa jsou následkem konzumace takových jídel - jako amolety, osma.ené brambory a podobně.
Žádné komentáře
 
aloe vera - legendární a léčivá rostlina po tisíciletí